Časovo-tematické plány predmetu seminár z biológie vo štvrtom ročníku a v oktáve

Základné ciele a požiadavky na žiakov z predmetu biológia vo štvrtom ročníku a v oktáve:

  

Vzdelávacie a výchovné ciele
Poznať význam živých organizmov v prírode a pre človeka, využitie, príklady. Choroby a ochrana. Praktické využitie poznatkov o ľudskom tele. Súčasťou seminárov budú najnovšie informácie a poznatky biologických vied z časopisov, príprava na maturitné skúšky a prijímacie pohovory.

Metódy práce
referát s rozhovorom, práca s rôznou vedeckou literatúrou a časopismi, samostatná práca

Formy kontroly a hodnotenia žiakov
- orientačné opakovanie
- písomné i ústne skúšanie
- skúšanie formou testov

Študijná literatúra
staré a nové učebnice biológie, učebnica seminára z biológie pre 4. ročník, rôzna vedecká literatúra, časopisy Harmónia, Zdravie a iné

Rozvrh

por.   hod.   téma                                                                                               mesiac

1.        1      Úvodná hodina.                                                                               september
2.        1      Oboznámenie s tematickým plánom.
3.        1      Dejiny biológie.
4.        1      Rozdelenie biologických vied a metódy vedeckej práce.
5.        1      Bunková teória. Prokaryotická bunka.
6.        1      Baktérie.
7.        1      Vírusy.
8.        1      Eukaryotická bunka.                                                                         október
9.        1      Životný cyklus bunky.
10.      1      Životné procesy na bunkovej úrovni.
11.      1      Fylogenéza rastlín a rastlinné pletivá.
12.      1      Anatómia a morfológia rastlinného tela - koreň, stonka.
13.      1      Anatómia a morfológia rastlinného tela - list, kvet.
14.      1      Nižšie rastliny.
15.      1      Vyššie rastliny.
16.      1      Rozmnožovanie rastlín.                                                                     november
17.      1      Živočíšne tkanivá a ontogenéza živočíchov.
18.      1      Fylogenéza a rozmnožovanie živočíchov.
19.      1      Jednobunkovce.
20.      1      Mnohobunkovce.
21.      1      Prvoústovce.
22.      1      Článkonožce.
23.      1      Druhoústovce.
24.      1      Vtáky.
25.      1      Cicavce.                                                                                           december
26.      1      Huby a lišajníky.
27.      1      Životné procesy na bunkovej úrovni.
28.      1      Bioenergetika bunky - dýchanie, kvasenie.
29.      1      Bioenergetika bunky - fotosyntéza.
30.      1      Životné prejavy živočíchov.
31.      1      Molekulové základy dedičnosti.                                                           január
32.      1      Mendel, jeho zákony, príklady.
33.      1      Autozómová a gonozómová dedičnosť.
34.      1      Populačná genetika, mutácie.
35.      1      Dedičné choroby.
36.      1      Ekológia živočíchov.                                                                          február
37.      1      Abiotické a biotické zložky prostredia.
38.      1      Etológia živočíchov.
39.      1      Oporná sústava.
40.      1      Pohybová sústava.
41.      1      Tráviaca sústava.
42.      1      Zuby.
43.      1      Telové tekutiny.                                                                                marec
44.      1      Obehová sústava.
45.      1      Dýchacia sústava.
46.      1      Vylučovacia sústava.
47.      1      Imunita a obrana organizmu.
48.      1      Nervová sústava.
49.      1      Zmyslová sústava - oko.
50.      1      Zmyslová sústava - ucho.                                                                   apríl
51.      1      Látkové - hormonálne riadenie tela.
52.      1      Rozmnožovacia sústava muža a ženy.
53.      1      Choroby pohlavnej sústavy, antikoncepcia.
54.      1      Zdravie človeka, civilizačné choroby.
55.      1      Onkologické ochorenia.
56.      1      Životospráva a toxikománia.