Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Matematika

Predmetové komisie


V tejto časti Vás chceme informovať o tom, ako pracujú jednotlivé predmetové komisie na našej škole. Niektoré predmetové komisie majú vlastné stránky a hypertextové odkazy.

Za ich obsah sú zodpovedné dané predmetové komisie.


Členovia predmetovej komisie
[aktualizované]

Mgr. Jana Havaničová - predseda PK
Mgr. Katarína Blahútová
RNDr. Ivan Čurlík PhD.
Mgr. Slávka Eröšová
RNDr. Ľudmila Kundrátová
RNDr. Valéria Kundrátová
Mgr. Katarína Sabová
Mgr. Miriam StrednáSEMINÁR Z MATEMATIKY (4 hod. týždenne) - informácie pre maturitný ročník (voliteľný predmet)


Obsahové zameranie:
1. Diferenciálny počet 2. Integrálny počet 3. Systematizácia učiva

Obsah tematických okruhov má doplniť povinné vyučovanie matematiky v prvých troch ročníkoch a voliteľný predmet seminár z matematiky v 3. ročníku o nové tematické celky (diferenciálny a integrálny počet). Tieto dva tematické celky síce nie sú súčasťou maturitnej skúšky, ale dávajú dôležitý matematický aparát pre ďalšie štúdium matematických disciplín na vysokých školách a sú takto konkurenčnou výhodou našich žiakov na vysokých školách technického a ekonomického zamerania. Cieľom záverečnej systematizácie je opakovanie, precvičovanie a upevňovanie učiva, tentoraz už z pozície študenta 4. ročníka, s akcentom na vytváranie systému z už osvojených poznatkov a na zdôrazňovanie súvislostí jednotlivých partií matematiky. Tento tematický celok teda slúži na prípravu žiakov na maturitnú skúšku a na prijímacie skúšky na vysoké školy ekonomického a technického zamerania. Dôležitým faktorom úspešného zvládnutia štúdia tohto predmetu je samostatná a pravidelná príprava žiaka na vyučovanie.


Odporúčaná študijná literatúra:


Učebnice pre 1. – 4. ročník gymnázia + zbierka úloh
Nové učebnice matematiky pre gymnázia. PROMETHEUS Praha 1995-96
Polák, J.: Přehled SŠ matematiky. PROMETHEUS Praha 1995
Polák, J.: SŠ matematika v úlohách I. PROMETHEUS Praha 1996
Polák, J.: SŠ matematika v úlohách II. PROMETHEUS Praha 1999
Rácová, M.: Matematika – prehľad SŠ učiva pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ. ENIGMA Nitra 1994
Požiadavky z matematiky na VŠ – podľa orientácie žiakov
Vošický, Z.: Matematika v kostce pro SŠ. FRAGMENT Praha 1996
Partiková K. a Reikrová M.: Nová maturita I, II. PRÍRODA 2005
Hejkrlík P.: Matematika – sbírka řešených příkladu, Nakladetelství SSŠP, s.r.o., Opava, ČR (www.matikahej.eu)CVIČENIA Z MATEMATIKY (2 hod. týždenne) - informácie pre maturitný ročník (voliteľný predmet)


Cvičenia sú určené pre žiakov, ktorí si chcú pomôcť v príprave na prijímaciu skúšku z matematiky na vysokú školu a tiež k maturitnej skúške. Preto obsahovým zameraním je hlavne systematizácia, precvičovanie, riešenie príkladov a prehlbovanie vedomostí podľa požiadaviek vysokých škôl pri prijímacích skúškach a podľa požiadaviek na maturitnú skúšku. Veľkým plusom je možnosť individuálneho prístupu učiteľa k žiakovi podľa potrieb a záujmu jednotlivých žiakov.


Odporúčaná študijná literatúra:
podobne ako pre Seminár z matematiky (SEM)


Odkazy na web stránky:

http://www.priklady.eu/sk/Riesene-priklady-matematika.alej
http://www.matematika.cz/
http://www.aristoteles.cz/matematika/matematika.php
http://maths.cz/


Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Facebook GK2 | Dokumenty školy | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu