Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Matematika

Predmetové komisie


V tejto časti Vás chceme informovať o tom, ako pracujú jednotlivé predmetové komisie na našej škole. Niektoré predmetové komisie majú vlastné stránky a hypertextové odkazy.

Za ich obsah sú zodpovedné dané predmetové komisie.


Členovia predmetovej komisie
[aktualizované]

Mgr. Jana Havaničová – predseda PK
RNDr. Mária Dobranská
Mgr. Slávka Eröšová
RNDr. Valéria Kundrátová
Mgr. Katarína Sabová
Mgr. Veronika Vagaská
Mgr. Miriam Stredná


Seminár z matematiky – SEM – 4 hodiny


4. ročník štvorročného štúdia, 5. ročník päťročného štúdia, 8. ročník osemročného štúdia

Voliteľný predmet je určený žiakom, ktorí sa zaujímajú o matematiku a plánujú štúdium na gymnáziu ukončiť maturitnou skúškou. Je zameraný na prehĺbenie, upevnenie a systematizáciu poznatkov z matematiky.

OBSAH: daný predmet zahŕňa štúdium funkcií, goniometrie, analytickej geometrie, stereometrie, planimetrie.
FORMA: riešenie úloh z vyššie uvedených tematických celkov.
ZAMERANIE: predmet je určený pre tých, ktorí plánujú študovať matematiku na vysokých školách (napr. prírodovedného, technického, ekonomického zamerania) a študentom, ktorých čakajú v budúcnosti prijímacie pohovory z matematiky.
UČEBNICE: Matematika pre 1., 2., 3., 4. ročník gymnázií, M-F-CH tabuľky
HODNOTENIE: seminár z matematiky je hodnotený známkou
VYUČOVACÍ JAZYK: slovenský, anglický


Cvičenia z matematiky – CVM – 2 hodiny

4. ročník štvorročného štúdia, 5. ročník päťročného štúdia, 8. ročník osemročného štúdia

Voliteľný predmet je určený žiakom, ktorí sa zaujímajú o matematiku a plánujú štúdium na gymnáziu ukončiť maturitnou skúškou a ktorí si zároveň zvolili seminár z matematiky. Je zameraný na prehĺbenie, upevnenie a systematizáciu poznatkov z matematiky.

OBSAH: daný predmet zahŕňa štúdium algebrických výrazov, teórie čísel, postupností, kombinatoriky, pravdepodobnosti, štatistiky, výrokovej logiky, dôkazov.
FORMA: riešenie úloh z vyššie uvedených tematických celkov.
ZAMERANIE: predmet je určený pre tých, ktorí plánujú študovať matematiku na vysokých školách (napr. prírodovedného, technického, ekonomického zamerania) a študentom, ktorých čakajú v budúcnosti prijímacie pohovory z matematiky.
UČEBNICE: Matematika pre 1., 2., 3., 4. ročník gymnázií, M-F-CH tabuľky
HODNOTENIE: cvičenia z matematiky sú hodnotené známkou
VYUČOVACÍ JAZYK: slovenský, anglický


Matematické cvičenia – MCC – 2 hodiny

4. ročník štvorročného štúdia, 5. ročník päťročného štúdia, 8. ročník osemročného štúdia

Voliteľný predmet je určený žiakom, ktorí sa zaujímajú o matematiku. Je zameraný na osvojenie, prehĺbenie, upevnenie a systematizáciu poznatkov z diferenciálneho a integrálneho počtu, ktorý je dôležitým aparátom pre ďalšie štúdium matematických disciplín.
OBSAH: daný predmet zahŕňa štúdium limít, derivácií, integrálov a komplexných čísel.
FORMA: riešenie úloh z vyššie uvedených tematických celkov.
ZAMERANIE: predmet je určený pre tých, ktorí plánujú študovať matematiku na vysokých školách (napr. prírodovedného, technického, ekonomického zamerania).
UČEBNICE: Matematika pre 4. ročník gymnázií
HODNOTENIE: matematické cvičenia sú hodnotené slovom (absolvoval/neabsolvoval)
VYUČOVACÍ JAZYK: slovenský


Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | Projekty | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu