Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Matematika

Predmetové komisie


V tejto časti Vás chceme informovať o tom, ako pracujú jednotlivé predmetové komisie na našej škole. Niektoré predmetové komisie majú vlastné stránky a hypertextové odkazy.

Za ich obsah sú zodpovedné dané predmetové komisie.


Členovia predmetovej komisie
[aktualizované]

Mgr. Jana Havaničová - predseda PK
Mgr. Katarína Blahútová
Mgr. Slávka Eröšová
RNDr. Valéria Kundrátová
Mgr. Katarína Sabová
Mgr. Miriam StrednáSEMINÁR Z MATEMATIKY (4 hod. týždenne)

Cieľom systematizácie učiva je opakovanie, precvičovanie a upevňovanie učiva z pozície študenta 4. ročníka, s akcentom na vytváranie systému z už osvojených poznatkov a na zdôrazňovanie súvislostí jednotlivých častí matematiky. Seminár z matematiky slúži na prípravu žiakov na maturitnú skúšku a na prijímacie skúšky na vysoké školy ekonomického a technického zamerania. Dôležitým faktorom úspešného zvládnutia štúdia tohto predmetu je pravidelná príprava žiaka na vyučovanie.


CVIČENIA Z MATEMATIKY (2 hod. týždenne)

Cvičenia sú určené pre žiakov, ktorí si chcú pomôcť v príprave na prijímaciu skúšku z matematiky na vysokú školu a tiež k maturitnej skúške. Preto obsahovým zameraním je hlavne systematizácia, precvičovanie, riešenie príkladov a prehlbovanie vedomostí podľa požiadaviek vysokých škôl pri prijímacích skúškach a podľa požiadaviek na maturitnú skúšku.


Základy infinitezimálneho počtu (záujmový útvar)

Tematické celky diferenciálny počet a integrálny počet síce nie sú súčasťou maturitnej skúšky, ale dávajú dôležitý matematický aparát pre ďalšie štúdium matematických disciplín na vysokých školách a sú takto konkurenčnou výhodou našich žiakov na vysokých školách technického a ekonomického zamerania.Odporúčaná študijná literatúra:


Učebnice pre 1. – 4. ročník gymnázia + zbierka úloh
Nové učebnice matematiky pre gymnázia. PROMETHEUS Praha 1995-96
Polák, J.: Přehled SŠ matematiky. PROMETHEUS Praha 1995
Polák, J.: SŠ matematika v úlohách I. PROMETHEUS Praha 1996
Polák, J.: SŠ matematika v úlohách II. PROMETHEUS Praha 1999
Rácová, M.: Matematika – prehľad SŠ učiva pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ. ENIGMA Nitra 1994Odkazy na web stránky:

http://www.priklady.eu/sk/Riesene-priklady-matematika.alej
http://www.matematika.cz/
http://www.aristoteles.cz/matematika/matematika.php
http://maths.cz/


Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu