Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Študentská firma

Študentská firmaŠTUDENTSKÁ FIRMA GYMCORP


Študentská firma je postavená na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie žiakov. Cieľom tej našej – Gymcorp, š. f. - je interaktívnym zážitkovým spôsobom aplikovať nadobudnuté vedomosti. Organizujeme či kooperujeme pri rôznorodých aktivitách školy, čím sa spolupodieľame na budovaní atmosféry školského života. Každoročne je na tvorivom potenciáli členov firmy, ktoré aktivity ponúkne. Okrem toho sa usilujeme o výrobu vlastných produktov.

V priebehu práce sa zoznamujeme s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učíme sa tvorivo myslieť, riešiť problémy, efektívne prerozdeľovať financie a iné zdroje. Na základe marketingového prieskumu následne pripravujeme podnikateľský plán a realizujeme výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením finančnej evidencie. Na záver roka činnosť ukončujeme uzavretím finančnej evidencie, pripravíme výročnú správu, vyplatíme dividendy svojim akcionárom. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby.

Vďaka simulácii akciovej spoločnosti prejdeme všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka sa učíme nielen ekonómiu, znalosti o fungovaní podnikateľského subjektu, ale aj byť zodpovedným, komunikatívnym, kooperatívnym človekom. Činnosť našej študentskej firmy nepozná hranice, o čom svedčia aj ukážky z našich aktivít …

Veríme, že s našou prácou budete spokojní !


Prezident


Matej Turčin
E-mail: matejturcin05 (at) gmail (bodka) com

Zástupca prezidenta

Nicole Bebková
E-mail: nicole (bodka) bebko (at) gmail (bodka) com

Viceprezident pre marketing

Kristína Scheibelová
E-mail: kristinascheibelova(at) gmail (bodka) com

Viceprezident pre výrobu

Martina Staviarska
E-mail: staviarskam5 (at) gmail (bodka) com

Viceprezident pre ľudské zdroje

Karolína Hudá
E-mail: karolina (bodka) huda158 (at) gmail (bodka) com

Viceprezident pre financie

Dominik Terpák
E-mail: domino (bodka) terpak (at) gmail (bodka) com


Váš GymCorp.

Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | Projekty | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu