Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Nemecký jazyk

Predmetové komisie


V tejto časti Vás chceme informovať o tom, ako pracujú jednotlivé predmetové komisie na našej škole. Niektoré predmetové komisie majú vlastné stránky a hypertextové odkazy.

Za ich obsah sú zodpovedné dané predmetové komisie.


Členovia predmetovej komisie [aktualizované]

PaedDr. Juliana Sabolová – predseda PK
Mgr. Mária Badidová, PhD.
PaedDr. Barbara Dobrovičová
Mgr. Tatiana Hudáková
PhDr. Nazária Milenovská
Mgr. Gabriela Misálová
Mgr. Magdaléna Regulová
PhDr. Bibiana Saldivar


NEMČINA VÁM OTVÁRA BRÁNU DO EURÓPY ...


NEMČINA JE:

• je najrozšírenejším materinským jazykom v EU
• je rodným jazykom takmer 100 miliónov Európanov
• každý tretí človek v EU hovorí nemecky
• Nemecko je najväčším členským štátom v EU
• jeden z troch oficiálnych rokovacích jazykov EU
• druhý najčastejšie používaný jazyk vo vede
• ovládaním nemčiny sa zvýšia vaše šance na trhu práce
• využitie nemčiny v odbornej literatúre je predpokladom úspešného vysokoškolského štúdia


GK2 - GYMNÁZIUM, KONŠTANTÍNOVA 2, PREŠOV PONÚKA:

• možnosť navštevovať triedy s rozšíreným vyučovaním nemčiny a získať Nemecký jazykový certifikát i. a II. stupňa
• vyučovanie pod vedením vysoko kvalifikovaných učiteľov a nemeckej lektorky
• moderné vyučovacie so zaujímavými učebnicami a rôznymi médiami
• vyučovanie v multimediálnych učebniach
• možnosť navštevovať krúžky nemčiny
• účasť na tvorbe projektov
• zapojenie sa do rôznych súťaží, napr. olympiády v nemeckom jazyku
• poznávacie zájazdy do nemecky hovoriacich krajín
• recipročné výmenné pobyty žiakov do partnerského mesta Remscheid a partnerskej školy v Landsbergu (SRN)


Hlavné ciele činnosti PK NJ:

• využívať najnovšie metódy a moderné kreatívne formy vyučovania cudzích jazykov, aby sa i druhý cudzí jazyk stal pre žiakov atraktívnejším
• usilovať o využitie najnovších trendov z oblasti metodiky vyučovania cudzích jazykov na hodinách NJ
• prehlbovať v žiakoch samostatný a tvorivý prístup k učeniu uplatňovaním projektového vyučovania a sústrediť sa na vedomosti využiteľné pre život
• voliť diferencovaný prístup k žiakom v závislosti od ich stupňa vedomostí a snažiť sa uspokojiť ich nároky, a to najmä u žiakov
4. ročníka v súvislosti s prípravou na maturitnú skúšku ako aj na prijímacie skúšky na vysokú školu (napr. na hodinách rozšíreného nemeckého jazyka, konverzácie ako aj v krúžkoch ako napr. nemčina na internete, či v krúžku: príprava na olympiádu nemeckého jazyka
• využiť možnosti na rozvíjanie humánnej výchovy v rámci hodín NJ prepojením s ostatnými vyučovacími predmetmi (napr. NOS, dejepis, etika, geografia…)
• motivovať žiakov k intenzívnejšiemu využívaniu fondu nemeckej literatúry v našej knižnici, nakoľko čítanie v cudzom jazyku je dôležitou stratégiou na rozšírenie slovnej zásoby a utvrdenie gramatiky
• sprístupniť hodiny či konzultácie s lektorkou Corneliou Kutscher každej triede a zároveň propagovať triedy s nemeckým jazykovým diplomom v našom regióne


Učebné materiály:

Nosnými učebnicami osemročného gymnázia sú Pingpong I. a II. Na štvorročnom gymnáziu využívame učebnice Themen Aktuell. Okrem týchto základných učebníc využívame rôzne doplňujúce texty a materiály, napr. pracujeme s časopismi JUMA, Freundschaft a Spitze. Internet spolu s inými ITK technológiami patrí ako kľúčové médium vo vyučovaní nemeckého jazyka na našom gymnáziu. Pri vyučovaní sa môžu dostať do popredia individuálne potreby, učenie orientované na žiaka, autonómne a samoobjavujúce učenie. Mnohé sa tu dá lepšie realizovať, precvičovať ako s tlačenou knihou a s tradičnými formami.


Najviac používané stránky:

www.goethe.de
www.goethe.de/z/50/linaleo/sprache.htm
www.daf-portal.de
www.kindlers.de
www.dachl.net
www.deutsch-als-fremdsprache.de
www.fremdsprache-deutsch.de
www.iik-duesseldorf.de
www.deutschlern.net
www.interdeusch.de
www.hueber.de
www.d-a-f.net
www.iik.de/uebungen
www.langenscheid.de
www.ralf-kinas.de


Deutsches Sprachdiplom – nemecký jazykový diplom

Nemecký jazykový diplom bol zavedený na našom gymnáziu v školskom roku 2013/2014. Ide o rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka, ktoré je zamerané na získanie certifikátu DSD, ktorý vydáva centrálny úrad v Spolkovej republike Nemecko. Získanie certifikátu II. Umožňuje žiakom študovať na vysokých školách v Nemecku bez certifikačnej skúšky. Učebný plán v DSD - triedach sa líši od klasickej výučby zvýšenou dotáciou hodín, ktoré vedie nemecká lektorka Cornelia Kutscher.


Partnerské kontakty gymnázia GK2

Od roku 1996 mali naši žiaci možnosť navštevovať partnerské mesto Prešova, Remscheid, v Spolkovej republike Nemecko. Dvojtýždňové recipročné pobyty sa uskutočňovali počas letných prázdnin.

V školskom roku 2012/2013 sa uskutočnil prvý recipročný pobyt v Landsbergu, v ktorom sídli naša nová partnerská škola. Výmenné pobyty sú obojstranne obohacujúce. Naši žiaci spoznávajú iné krajiny, ich pozoruhodnosti, prírodné krásy, o ktorých sa učia na hodinách nemeckého jazyka, dejepisu či geografie, prehlbujú si vedomosti v nemeckom jazyku, nadväzujú kontakty, spoznávajú život v rodinách u svojich rovesníkov. Žiaci z Nemecka majú zasa nezabudnuteľné spomienky na splav Dunajca na pltiach, na pobyty v Nízkych Tatrách, či Vysokých Tatrách, návštevu v Tatralandii, poznávacie výlety v Košiciach, Bardejove, prehliadky hradov, či návštevy našich jaskýň -
TU !


Poznávacie zájazdy

Tradíciou nášho gymnázia sa stali poznávacie zájazdy do všetkých nemecky hovoriacich krajín so zameraním na kultúru, zvyky, tradície a hudbu. Dôraz sa kladie na rozvoj poznávacích schopností žiakov, spôsobilosť samostatne komunikovať v cudzom jazyku, chápať odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, vážiť si tradície rôznych národov -
TU !


Úspechy našich žiakov

Olympiáda v nemeckom jazyku - TU !

Súťaž: Písanie krátkych príbehov v nemeckom jazyku, ktorú vypísal Inštitút germanistiky Prešovskej univerzity

Žiačka Adriana Ferencová obsadila v roku 2011 druhé a v nasledujúcom roku tretie miesto v celoštátnom kolePartnerská firma


S firmou HINDRICHS s.r.o. uzavrelo naše gymnázium zmluvu o spolupráci. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov sa zaväzuje:
- prispievať kultúrnym programom pri príležitosti firemných osláv ako aj iných firemných podujatí
- vyzdobiť a oživiť firmu kreatívnymi dielami žiakov (napr. vianočná či veľkonočná výzdoba)
- pozývať zástupcov firmy na kultúrne podujatia organizované naším gymnáziom
- ponúknuť zástupcom z SRN účasť na turistických akciách nášho turistického krúžku za účelom spoznania prírodných krás Slovenska
- propagovať firmu a vzájomnú spoluprácu v škole aj na školskej webovej stánke
- organizovať besedy so zástupcami firmy z SRN
- poskytnúť priestory telocvične na firemné turnaje ako aj organizovať spoločné turnaje, napr. vo volejbale


Návšteva veľvyslanca SRN na našom gymnáziu -
TU !


Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Projekty | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu