Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský psychológ

Školský psychológ


ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Na našej škole pôsobí školský psychológ. Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Nájdete ho v kabinete na prvom poschodí. Konzultačné hodiny ...
Čítať viac ...


RADY, ODPORÚČANIA A NAVIGAČNÉ POSTUPY I. ... Čítať viac ...

RADY, ODPORÚČANIA A NAVIGAČNÉ POSTUPY II. ... Čítať viac ...


Na základe schválenia zákona 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2009, bola na našej škole zriadená funkcia školského psychológa od 2. septembra 2009.

§ 20

2) Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Konkrétnou náplňou jeho práce je činnosť:

Diagnostická - keď psychodiagnostickými metódami prostredníctvom psychologických vyšetrení poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.
Intervenčná - keď vytvára spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Rovnako tiež napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí. Napomáha riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi, ak to táto vyžaduje.
Preventívna - keď sleduje pripravenosť žiakov pre školu a jej požiadavky (školská zrelosť) pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka (protidrogová prevencia).
Poradenská - keď poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, napríklad v oblasti voľby povolania, pomáha pri integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie.

Výhodou školského psychológa, ktorý pôsobí priamo na škole je, že osobne pozná atmosféru školy, jej problémy, osobne pozná členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy, žiaci môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby a požiadať o radu, prispieť k humanizácii školy a k zefektívneniu výchovy a vzdelávania. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.


Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu