Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Príhovor riaditeľa školy

O škole

PhDr. Šanta Stanislav - riaditeľ školy

Vítam Vás na oficiálnej stránke Gymnázia, Konštantínova 2 v Prešove [GK2]

Dovoľte, aby som Vás privítal na našej oficiálnej webovej stránke, ktorá Vám umožní získať najnovšie informácie o dianí na našej škole. Sme jednou z najväčších škôl na Slovensku s bohatou tradíciou. Našu školu navštevuje viac ako 850 žiakov v 30-tich triedach, čo je v tomto šk. roku najviac v celej histórii školy. Okrem troch tried v prvom ročníku štvorročného gymnázia máme otvorené aj vyučovanie v osemročnom a bilingválnom gymnáziu. Ako novinku sme
otvorili dve triedy bilingválneho gymnázia so zameraním na anglický a nemecký jazyk.

Na základe rozhodnutia Odboru školstva a telesnej kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja v školskom roku 2016/2017 sme otvorili tri triedy štvorročného gymnázia, dve triedy bilingválneho gymnázia a dve triedy
osemročného gymnázia.

Gymnázium má momentálne k dispozícii 30 klasických tried, žiaci využívajú 2 odborné učebne fyziky, 2 laboratóriá fyziky, odbornú učebňu biológie, laboratórium biológie, odbornú učebňu chémie, laboratórium chémie, 1 váhovňu, 4 laboratóriá výpočtovej techniky, 1 multimediálnu učebňu, 5 učební cudzích jazykov, 1 učebňu dejepisu a geografie, 1 učebňu etiky a estetiky, 2 telocvične a 1 posilňovňu.

Práca v škole sa riadi v zmysle plánu práce školy a plánu práce pedagogických rád a porád pri plnom rešpektovaní zásad pracovného poriadku, školského poriadku a vnútorného režimu školy.

V rámci možností je zároveň maximálne podporovaná záujmová činnosť žiakov, o čom svedčí skutočnosť, že na škole pracujú desiatky záujmových krúžkov. Do budúcnosti plánujeme ešte viac rozšíriť súčasnú ponuku záujmových krúžkov. 

Pri detailnejšom prezeraní našej webstránky sa môžete dozvedieť oveľa viac konkrétnejších a zároveň aktuálnych informácií o dianí na našej škole.


S pozdravom PhDr. Stanislav Šanta, PhD. - riaditeľ školy


Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Facebook GK2 | Dokumenty školy | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Zoznam žiakov | Poznávacie zájazdy | Turistický klub GK2 | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu