Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Neinvestičný fond

2 % z Vašich daní


AKO POMÔCŤ – 2 % Z DANÍ


Vážení rodičia a priatelia školy !


dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou o darovanie 2% z daní.

Na našej škole máme neinvestičný fond Gymnázium Konštantínova, n.f., ktorý slúži na zvyšovanie kvality edukácie, a to formou podpory získavania didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov z tuzemska a zahraničia, dobudovávanie materiálno-technickej základne školy, podporovanie externo-vzdelávacích podujatí pre študentov a pracovníkov školy, podpora športových a kultúrno-výchovných podujatí školy a podobne.

Zákon č. 595/2003 o daniach z príjmov umožňuje každej fyzickej a právnickej osobe platiacej dane poukázať neziskovej organizácii, ktorú si určí 2% z jeho zaplatených daní za uplynulý rok. Aj darovaním Vašich 2% z daní môžete prispieť na dobrú vec.


Veľmi pekne Vám ďakujeme !


2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:


1. ZAMESTNANEC - požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Následne požiadajte zamestnávateľa aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z toho potvrdenia si vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane, to je suma, ktorú môžete darovať.

Výslednú sumu do výšky 2% zaokrúhlite na eurocenty nadol. Uvedenú sumu ako aj všetky potrebné údaje vypíšte do tlačiva
Vyhlásenie. Obe vypísané tlačivá, teda Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy, odneste alebo pošlite poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.


2. PRÁVNICKÁ OSOBA - daňové priznanie právnických osôb.


Viac informácií a
potrebné tlačivá sú k dispozícii - TU !


Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | Projekty | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu