Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Biológia

Predmetové komisie


V tejto časti Vás chceme informovať o tom, ako pracujú jednotlivé predmetové komisie na našej škole. Niektoré predmetové komisie majú vlastné stránky a hypertextové odkazy.

Za ich obsah sú zodpovedné dané predmetové komisie.


Vitajte na stránke kabinetu biológieČlenovia predmetovej komisie
[aktualizované]

PaedDr. Miriam Liptáková – predseda PK biológie
PaedDr. Barbara Dobrovičová
PaedDr. Martina Mochnacká
PaedDr. Janka Kotosová, PhD.
PaedDr. Petra Olejárová
Biológia ako učebný predmet:


- umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku
- to predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí
- orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov
- vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia
- základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch
- poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach


Biológia sa vyučuje počas:

- štvorročnej klasickej formy štúdia – prvý až štvrtý ročník
- päťročnej bilingválnej formy štúdia – druhý až piaty ročník, v anglickom jazyku
- osemročnej formy štúdia – prima až oktáva


Výučba:

- deje sa formou teoretických hodín, u septimy a tretieho ročníka štvorročného gymnázia aj formou praktických cvičení


Metódy výučby:

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcií nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase povinnosť nie nútiť, ale motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne i v oblastiach zvýšeného študijného záujmu.


Krúžky:

V danom školskom roku ponúkame záujmové krúžky:

- Biologicko-zdravotnícky krúžok pre osemročné gymnázium
- Biologicko-zdravotnícky krúžok pre štvorročné gymnázium
- Onkologický krúžokÚvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | Projekty | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu