Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Informácie o štúdiu

Pre uchádzačov o štúdium na GK2


O ŠKOLE


Na Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove ponúkame v školskom roku 2024/2025 tieto študijné zamerania:

Štvorročné štúdium (kód zamerania - 7902 J 00)
Päťročné bilingválne anglické štúdium (kód zamerania - 7902 J 74)
Osemročné štúdium (kód zamerania - 7902 J 00)


Ciele gymnaziálneho vzdelávania


Hlavnými cieľmi gymnázia sú rozvinuté absolventove schopnosti, znalosti a hodnotové postoje tak, aby bol absolvent pripravený pre pracovný a mimopracovný život v spoločnosti, získal nevyhnutný vzdelanostný základ pre pokračovacie vo vzdelávaní a pre svoj osobný a sociálny rozvoj. Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové spôsobilostí v akademických oblastiach učenia sa tak, aby si mohli vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa svojich schopností, potrieb a záujmov, získali dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo uplatňovať v kontexte pracovnej a mimopracovnej praxe a zároveň boli motivovaní k ich rozvoju v priebehu pokračovacieho vzdelávania. Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov a prístupov, ktoré podporujú rozvinutie vedeckého systémového, kritického a kreatívneho myslenia prostredníctvom inovatívnych organizačných foriem výučby.

Vyššie sekundárne vzdelanie – úplné (maturitné) stredné všeobecné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním programu ostatného ročníka najmenej štvorročného a najviac osemročného programu odboru vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje predpísanou štandardnou maturitnou skúškou. Dokladom o získanom maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Absolventi vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3A – gymnázia môžu pokračovať v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni ISCED 5 (vysoká škola), prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4 – postsekundárneho neterciárneho vzdelávania alebo vstúpiť získanou kvalifikáciou na trh práce.


Viac informácií o štúdiu na našej škole získate prostredníctvom webovej stránky v sekcii Pre uchádzačov o štúdium na GK2.
Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu