Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Neinvestičný fond Gymnázium Konštantínova 2, n.f.

2 % z Vašich daní


AKO POMÔCŤ – 2 % Z DANÍ


Vážení rodičia a priatelia školy !


dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou o darovanie 2% z daní.

Na našej škole máme neinvestičný fond Gymnázium Konštantínova, n.f., ktorý slúži na zvyšovanie kvality edukácie, a to formou podpory získavania didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov z tuzemska a zahraničia, dobudovávanie materiálno-technickej základne školy, podporovanie externo-vzdelávacích podujatí pre študentov a pracovníkov školy, podpora športových a kultúrno-výchovných podujatí školy a podobne.

Zákon č. 595/2003 o daniach z príjmov umožňuje každej fyzickej a právnickej osobe platiacej dane poukázať neziskovej organizácii, ktorú si určí 2% z jeho zaplatených daní za uplynulý rok. Aj darovaním Vašich 2% z daní môžete prispieť na dobrú vec.


Veľmi pekne Vám ďakujeme !


2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:


1. ZAMESTNANEC

Potrebné je požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva
Potvrdenie o zaplatení dane (viď nižšie).

Zo sumy na tomto potvrdení sa dá vypočítať prostredníctvom 2% výška sumy, ktorú môžete darovať. Výslednú sumu do výšky 2% zaokrúhlite na eurocenty nadol. Uvedenú sumu ako aj všetky potrebné údaje vpíšte do tlačiva
Vyhlásenie (viď nižšie).

Obe vypísané tlačivá –
Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy – odneste alebo pošlite poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil
Potvrdenie o zaplatení dane (príloha č.1)

Vyplňte
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (príloha č.2)2. PRÁVNICKÁ alebo FYZICKÁ OSOBA - ŽIVNOSTNÍK – daňové priznanie právnických osôb


Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane.


Názov organizácie: Gymnázium Konštantínova, n.f.
Právna forma: neinvestičný fond
IČO: 50060945
Sídlo: Konštantínova 2, 080 01 Prešov
IBAN: SK62 0200 0000 0036 0044 7256


Obe tlačivá doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo na ekonomický úsek Gymnázia, Konštantínova 2 v Prešove do 15.04.2024.Ďalšie podrobné informácie môžete získať -
TU !


Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:

  • Neinvestičný fond Gymnázium Konštantínova 2, n.f.

Späť na obsah | Späť na hlavné menu