Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský psychológ

Školský psychológ


ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Na našej škole pôsobí školský psychológ. Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Nájdete ho v kabinete na prvom poschodí. Konzultačné hodiny ...
Čítať viac ...


VÁŽENÍ RODIČIA, MILÍ PRIATELIA,

virtuálna komunikácia (VK) sa stala bežnou súčasťou nášho života. Je samozrejmé, že ak chceme normálne fungovať vo vyspelej spoločnosti, nemôžeme sa jej vzdať. Informačné technológie a internet ...
Čítať viac ...


RADY, ODPORÚČANIA A NAVIGAČNÉ POSTUPY I.
... Čítať viac ...

RADY, ODPORÚČANIA A NAVIGAČNÉ POSTUPY II. ... Čítať viac ...TAJOMSTVO DOTYKU A NEHY


Ak ste čítali knihy o 5 jazykoch lásky od Garyho Chapmana, tak viete, že pocit naplnenia v druhých prichádza ...
Čítať viac ...


Na základe schválenia zákona 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2009, bola na našej škole zriadená funkcia školského psychológa od 2. septembra 2009.

§ 20

2) Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Konkrétnou náplňou jeho práce je činnosť:

Diagnostická - keď psychodiagnostickými metódami prostredníctvom psychologických vyšetrení poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.
Intervenčná - keď vytvára spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Rovnako tiež napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí. Napomáha riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi, ak to táto vyžaduje.
Preventívna - keď sleduje pripravenosť žiakov pre školu a jej požiadavky (školská zrelosť) pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka (protidrogová prevencia).
Poradenská - keď poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, napríklad v oblasti voľby povolania, pomáha pri integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie.

Výhodou školského psychológa, ktorý pôsobí priamo na škole je, že osobne pozná atmosféru školy, jej problémy, osobne pozná členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy, žiaci môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby a požiadať o radu, prispieť k humanizácii školy a k zefektívneniu výchovy a vzdelávania. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.


Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu