Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Dejepis

Predmetové komisie


V tejto časti Vás chceme informovať o tom, ako pracujú jednotlivé predmetové komisie na našej škole. Niektoré predmetové komisie majú vlastné stránky a hypertextové odkazy.

Za ich obsah sú zodpovedné dané predmetové komisie.


Členovia predmetovej komisie: [aktualizované]

Mgr. Ondrej Sabolčík, predseda PK
PhDr. Ľubica Ďurechová
Mgr. Magdaléna Regulová
Mgr. Lucia Marcinková
PhDr. Dušan Přibík
Mgr. Vladimíra Kordaničová
Mgr. Vladimír Salák


Náplň predmetu v maturitnom ročníku (Seminár z dejepisu – SED a Cvičenia z dejepisu – CDJ):


Voliteľný predmet je určený žiakom, ktorí sa zaujímajú o dejepis a plánujú štúdium na gymnáziu ukončiť maturitnou skúškou. Je zameraný na prehĺbenie, upevnenie a systematizáciu poznatkov z dejepisu.

Obsah:

Učivo obsahuje problematiku svetových a národných dejín. Úlohou je prehĺbiť poznanie historického vývoja ľudstva od obdobia praveku do konca 19. storočia (SED), podrobná charakteristika dejín 20. storočia (CDJ).


Náplň voliteľného predmetu v treťom ročníku (Seminár z dejepisu - SED):Obsah:


1) Dejiny 20. storočia so zameraním na kľúčové udalosti: - 1. a 2. svetová vojna, fašizmus v Nemecku a Taliansku (Hitler, Mussolini), Sovietsky zväz v období Stalina, horúce konflikty studenej vojny (Kórea, Vietnam, Kuba, Afganistan)

2) Regionálne dejiny – Prešov a jeho okolie

- vybrané problémy dejín východného Slovenska
- návšteva múzeí, archívov
- možnosť historickej exkurzie po východnom Slovensku

3) Vybrané témy z najnovších dejín (doplnok k učivu 3. ročníka)

4) Spolupráca s Inštitútom histórie – prednášky na vybrané témy

5) Účasť na verejných pojednávaniach Okresného súdu PrešovExkurzie:

Viacdňové:

Osvienčim – Krakov – Vielička (september)
Orava (október)
Konopište – Praha (máj)

Jednodňové:

Archeoskanzen Nižná Myšľa (žiaci prímy a sekundy - september)
Svidník – Dukla – Medzilaborce (žiaci tercie a kvarty - október)


Dejepisná olympiáda:

Určená žiakom osemročného gymnázia (príma – kvarta)


Iné aktivity:


- návšteva archívu, krajského múzea
- spolupráca s Inštitútom histórie
- účasť na verejnom pojednávaní Okresného súdu v Prešove

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu